PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

V tělocvičně a nářaďovně sokolovny je uloženo tělocvičné nářadí a cvičební náčiní. 

Zodpovědným správcem je Eliška Orlovská.

Klíče od sokolovny mají cvičitelé sokola, trenéři karate a pedagogičtí pracovníci školy.

Vstup do sokolovny je povolen pouze v doprovodu povolané osoby (učitel, cvičitel, trenér). Povolaná osoba vstupuje do tělocvičny první a odchází poslední. Tělocvičnu a přilehlé prostory, tj. šatny a WC opouští v naprostém pořádku.

Cvičenec/žák je povinen mít řádný cvičební úbor a čistou sportovní obuv, která nepoškozuje podlahovou krytinu. Do tělocvičny je zakázán vstup ve venkovní obuvi a obuvi, která má černou nebo barevnou podrážku! Tento zákaz platí na všechny, kteří tělocvičnu navštěvují.

Do tělocvičny a šaten je zakázáno nosit cenné předměty a vyšší obnosy peněz. Do tělocvičny je zakázáno nosit hodinky, šperky, přívěsky a ostré předměty.

Cvičenci/ žáci nesmí lézt bez dovolení na nářadí ani používat náčiní. Při užívání náčiní a nářadí musí být zajištěn odborný dozor, který ho před cvičební/vyučovací hodinou zkontroluje a případné závady ihned nahlásí správci. Nářadí smí instalovat pouze vyučující. V tělocvičně se smí užívat pouze nářadí a náčiní, které vlastní daný oddíl či škola a je odborně prověřeno.

Oddíl gymnastiky zakazuje používat: gymnastický koberec, gymnastickou podlahu, slzičku, klín, přeskokový stůl, pružinový můstek, malý modrý můstek

Každý žák a cvičenec je před vstupem do tělocvičny seznámen se zásadami bezpečného cvičení a hraní her. Toto proškolení provede vyučující nebo odpovědný vedoucí.

Z míčových her je zakázána kopaná. Nohejbal je možné hrát pouze s míčem s tlumeným odskokem (plyšák).

V tělocvičně je zakázaná konzumace jídla. Žvýkání během hodiny též zakázáno.

Na zahradě sokolovny, je zakázáno používat velkou trampolínu, tu smí používat jen oddíl gymnastiky. Malou trampolínu a ostatní nářadí na zahradě používat pouze pod dohledem učitele či cvičitele.

Cvičební náčiní a tělocvičné nářadí musí být po skončení hodiny uloženo na místo k tomu určené (zodpovídá vyučující).

Cvičitel či vyučující nesmí opustit cvičící žáky během vyučovací hodiny. Pokud je jeho odchod nutný, přeruší vyučování a zajistí dozor náležitě poučenou osobou.

Každou zjištěnou závadu žák nahlásí vyučujícímu nebo cvičiteli a ten neprodleně projedná se správcem.

K ovládání světel v tělocvičně je oprávněn pouze cvičitel/vyučující nebo jím pověřený žák.

Po skončení vyučovací hodiny je nutno v tělocvičně, v šatnách a na chodbách překontrolovat vypnutí světel. Na toaletách navíc i protékání WC a vypnutí vody. Zodpovídá cvičitel/ vyučující.

Ten, kdo opouští tělocvičnu ať už během dne, nebo večer je povinen vše zkontrolovat a zamknout – zodpovídá cvičitel a správce. V případě, že následuje další cvičení, cvičitelé/vyučující si tělocvičnu předávají – za stav zodpovídá vždy ten poslední kdo tělocvičnu opouští.

Vyučující či cvičitel po výuce počká na všechny děti a odvede je zpět do školy. Po odpoledním cvičení je předá rodičům, samotné je domů pustí jen s lístečkem se svolením a podpisem rodičů.

Pokud se stane při hodině TV úraz je třeba ho ihned hlásit vyučujícímu – ten postupuje podle řádu školy. Pokud se úraz stane při odpoledních cvičení pod sokolem, nahlásit cvičiteli – ošetřit a zapsat do knihy úrazů, dále řešit se starostou/kou jednoty.

Jestliže žák, cvičenec způsobí jakoukoli škodu následkem své neodpovídající činnosti nebo nedbalostí je povinen se podílet na náhradě škody.

V prostorách sokolovny i v jejím okolí je zakázáno kouřit.

Je zakázáno, přidělávat klíče další osobě. V případě potřeby vždy konzultovat se správcem.

Řád je závazný pro všechny cvičitele / trenéry / vyučující i žáky /cvičence, kteří navštěvují sokolovnu a k ní přilehlé prostory.

Správcová bude denně průběžně kontrolovat příslušné prostory.

Pronájem sokolovny do 5 hodin:

  • pro členy sokola 100 Kč/ hod (malý sál) 150 Kč/hod (velký sál)
  • pro nečleny sokola 200 Kč/ hod (malý sál) 300 Kč/hod (velký sál)

Pronájem sokolovny nad 5 hodin, přespání:

  • pro členy sokola 75 Kč/ oba sály 50 Kč/člen
  • pro nečleny sokola 150 Kč/ oba sály 100 Kč/člen